201708.23
0
0

4 Βήματα για ένα συναινετικό διαζύγιο

Οι τριβές μεταξύ ενός ζευγαριού πολλές φορές είναι ανεπανόρθωτες και οδηγούν στην οριστική ρήξη των σχέσεων των δύο συζύγων. Μοναδική λύση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να χωρίσουν οι δρόμοι των συζύγων και αυτό επιτυγχάνεται μόνο μέσω ενός διαζυγίου. Τι πρέπει όμως να γνωρίζουν οι σύζυγοι που επιλέγουν αυτήν την ομολογουμένως δύσκολή απόφαση;

Γιατί συναινετικό και όχι κατ΄ αντιδικία διαζύγιο;

Οι τύποι διαζυγίου είναι κατ’ αρχήν δύο, το συναινετικό διαζύγιο και το διαζύγιο με αντιδικία. Προϋπόθεση για να λυθεί ο γάμος μεταξύ των δύο συζύγων είναι αυτός να έχει διαρκέσει τουλάχιστον έξι μήνες. Και τα δύο διαζύγια διαθέτουν την ίδια ισχύ στο νομικό μας σύστημα και διαφοροποιούνται μόνο ως προς τις προϋποθέσεις έκδοσης τους.
Κριτήριο επιλογής για τον τύπο του διαζυγίου που θα επιλεχθεί είναι οι σχέσεις μεταξύ των συζύγων. Εφόσον οι σχέσεις των συζύγων που επιλέγουν να διαζευχθούν είναι καλές, η λύση του συναινετικού διαζυγίου προτείνεται ανεπιφύλακτα, λόγω της ταχύτητας και του χαμηλότερου κόστους έκδοσης του.
Παράλληλα αποφεύγεται η ιδιαιτέρα ψυχοφθόρα διαδικασία της αντιδικίας, η οποία βιώνεται έντονα από τους αντιδίκους (γεγονός που συχνά οδηγεί σε παράλληλους δικαστικούς αγώνες), ενώ ασκεί αρνητική επίδραση στα ανήλικα τέκνα που συχνά βρίσκονται στο επίκεντρο της “διαμάχης”.

Ποια τα βήματα για την έκδοση του;

Εφόσον προκριθεί η λύση του συναινετικού διαζυγίου από τους δύο συζύγους πρέπει να ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία.

ΒΗΜΑ 1º: Προσκόμιση απαραίτητων εγγράφων

Οι διάδικοι αφού επικοινωνήσουν με τον πληρεξούσιο τους δικηγόρο οφείλουν να του προσκομίσουν τα παρακάτω έγγραφα:

α) Ληξιαρχική πράξη γάμου.
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
γ)Αντίγραφο δελτίου Α.Τ
δ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης των ανήλικων τέκνων (εφόσον υπάρχουν)
ε)Ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (σε περίπτωση που οι σύζυγοι δεν επιθυμούν να παρασταθούν αυτοπροσώπως στο δικαστήριο)

ΒΗΜΑ 2º: κατάρτιση ιδιωτικών συμφωνητικών

Αφού συγκεντρωθούν τα απαραίτητα έγγραφα οι διάδικοι σε συνεννόηση με τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους υπογράφουν ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, με το οποίο τα συμβαλλόμενα μέρη (σύζυγοι) δηλώνουν ρητά την επιθυμία τους να λύσουν τον γάμο τους συναινετικά.
Εάν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, τότε στο ίδιο ή σε διαφορετικό συμφωνητικό πρέπει να συμπεριληφθούν όροι επιμέλειας και επικοινωνίας που αφορούν τα ανήλικα τέκνα. Στα συγκεκριμένα συμφωνητικά θα ορίζεται ρητά ποιος εκ των δύο γονέων θα έχει την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου και πώς θα επικοινωνεί ο άλλος γονέας (που δεν έχει την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου) μ’ αυτό. Ο όρος της διατροφής του ανηλίκου τέκνου δεν απαιτείται εκ του νόμου να συμπεριλαμβάνεται, ωστόσο προς αποφυγή έτερων δικαστικών αγώνων ένας τέτοιος όρος σκόπιμο είναι να προστίθεται.

ΒΗΜΑ 3º : Το Δικαστήριο

Ολοκληρώνοντας οι διάδικοι τα παραπάνω βήματα καταθέτουν την αίτηση του διαζυγίου ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου. Η υπόθεση εκδικάζεται και αφού διαπιστωθεί από τον Δικαστή ότι έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα έγγραφα εκδίδεται η δικαστική απόφαση που λύνει τον γάμο και επικυρώνει τα προαναφερόμενα ιδιωτικά συμφωνητικά,εντός ολίγων μηνών.

H λύση του συναινετικού διαζυγίου προτείνεται ανεπιφύλακτα, λόγω της ταχύτητας και του χαμηλότερου κόστους έκδοσης του.

ΒΗΜΑ 4º: Μητρόπολη και Ληξιαρχείο.

Έπειτα από την έκδοση του συναινετικού διαζυγίου οι διάδικοι (πρώην σύζυγοι) καλούνται να παραιτηθούν από το δικαίωμα της άσκησης των ενδίκων μέσων κατά της εκδοθείσας απόφασης διαζυγίου. Αφού λάβουν τα σχετικά πιστοποιητικά και εφόσον έχουν τελέσει θρησκευτικό γάμο λαμβάνουν εισαγγελική παραγγελία που απευθύνεται στην αρμόδια Μητρόπολη και διατάσσει την πνευματική λύση του γάμου. Εν συνεχεία απευθύνονται στο αρμόδιο Ληξιαρχείο που είχε καταγραφεί ο γάμος ώστε να καταχωρηθεί η λύση του.
Σε περίπτωση που είχε τελεστεί μόνο πολιτικός γάμος παραλείπεται το στάδιο της Μητρόπολης.


ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τι γίνεται όταν κάποιος σύζυγος δεν συμφωνεί με την αίτηση έκδοσης διαζυγίου συναινετικά;

Σε αυτήν την περίπτωση, μόνη διέξοδος είναι η άσκηση και κατάθεση αγωγής διαζυγίου κατ’ αντιδικία, λόγω ισχυρού κλονισμού (1438 ΑΚ), την οποία ασκεί ο σύζυγος που επιθυμεί τη λύση του γάμου,οπότε, αν γίνουν δεκτοί οι λόγοι που αναφέρει στο δικόγραφο της αγωγής του, γίνεται δεκτή η αγωγή από το δικαστήριο (Μονομελές Πρωτοδικείο) και κηρύσσεται η λύση του γάμου.
Επίσης, πέρα από τους λόγους ισχυρού κλονισμού του γάμου, μετά από δυο χρόνια συνεχούς διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης (διάσταση), τεκμαίρεται αμάχητα ο κλονισμός του γάμου και οποιοσδήποτε από τους συζύγους αιτείται με σχετική αγωγή από το δικαστήριο (Μονομελές Πρωτοδικείο) τη λύση του γάμου με έκδοση διαζυγίου. Πάντως και στις δύο περιπτώσεις ο ηττηθείς σύζυγος, μπορεί να ασκήσει έφεση.

Δεν επιθυμώ να παραστώ αυτοπροσώπως την ημέρα του Δικαστηρίου. Μπορώ να απέχω;

Φυσικά. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ζητήσετε σε έναν συμβολαιογράφο τη σύνταξη ενός ειδικού πληρεξουσίου, με το οποίο θα ορίζεται τον πληρεξούσιο δικηγόρο σας που θα σας εκπροσωπήσει στη δκη.

Θέλω να λύσω τον γάμο μου συναινετικά με τον/την σύζυγό μου, ωστόσο δεν συμφωνούμε στο θέμα της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων μας. Τι γίνεται σ’ αυτήν την περίπτωση;

Προϋπόθεση για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου σε περίπτωση ύπαρξης ανηλίκων τέκνων είναι η προϋπαρξη έγγραφης συμφωνίας των συζύγων για τα θέματα της επιμέλειας και της επικοινωνίας με τα ανήλικα τέκνα. Εφόσον δεν υπάρχει αυτή, τότε ο γάμος λύνεται με άλλη δικαστική διαδικασία, όχι συναινετικά.

Χρειάζεται ο κάθε σύζυγος να έχει δικό του Δικηγόρο;

Εφόσον υπάρχει εμπιστοσύνη σε αμφοτέρους, ένας Δικηγόρος αρκεί να “τρέξει” όλη την διαδικασία. Φυσικά υπάρχει πάντα η δυνατότητα ο κάθε σύζυγος να επιλέξει τον δικό του Δικηγόρο.

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για συναινετικό διαζύγιο, το κόστος του και σχετικά με την έκδοση συναινετικού διαζυγίου τηλεφωνήστε στο 2104132085 και στο 6948561550 και ένας καταρτισμένος δικηγόρος συναινετικών διαζυγίων θα λύσει κάθε απορία σας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *